Zásady ochrany životního prostředí

Závazek našemu krédu

Jsme zavázáni komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme, a také světovému společenství. Musíme zanechat v dobrém pořádku vlastnictví, jež máme výsadu používat, a ochraňovat životní prostředí a přírodní zdroje.

Naše filosofie

To, že neustále hledáme řešení, která úspěšně vyvažují ekologii a ekonomiku, považujeme za nedílnou součást našeho podnikání. Věříme, že vysoký standard ochrany životního prostředí je nejen společenským závazkem, ale je také rozhodující pro dlouhodobý finanční úspěch firmy.

Věříme v zásadové vedení a za tímto účelem podporujeme etiku ochrany životního prostředí u našeho managementu, u našich zaměstnanců a ostatních společníků.

Dodržování

Lpíme na přísných požadavcích k ochraně životního prostředí bez ohledu na to, ve které části světa pracujeme. Minimálně očekáváme dodržování regulí. Snažíme se dodržovat a předčit Postupy při udržování ochrany životního prostředí, založit a udržovat systémy řízení ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními normami.

Prevence znečišťování

Správa ochrany životního prostředí je začleněna do našich podnikatelských plánů a rozhodnutí, včetně projektu, výroby a podpory našich výrobků a služeb. Vyzýváme naše dodavatele a zákazníky k propagaci zodpovědného používání našich výrobků během jejich životního cyklu. Ztotožňujeme se a úspěšně zvládáme nejdůležitější aspekty ochrany životního prostředí, rozvíjíme a propagujeme cenově efektivní technologie a postupy ochrany životního prostředí.

Postupné zlepšování

Vytyčujeme si cíle a měříme náš výkon. Porovnáváme výsledky s očekáváním. Úspěch a odpovědnost závisí na individuální a kolektivní zodpovědnosti každého zaměstnance. Zlepšení a zdokonalení jsou klíčovými ukazateli našeho úspěchu.

Komunikace

Naše politika ochrany životního prostředí je komunikována mezi všechny zaměstance a na vyžádání je k dispozici všem investorům. Důrazně vyzýváme naše zaměstnace, aby hlásili své podezření týkající se ohrožení životního prostředí a od manažerů očekáváme, že budou okamžitě reagovat na tyto podněty týkající se ochrany životního prosředí.